Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

 1. Provozovatelem on-line služby ATOTO dostupné na internetové adrese https://atoto.cz (dále jen „Služba“), je společnost Atoto.cz, s.r.o. se sídlem se sídlem Praha, Na poříčí 1067/25, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 249207, IČO: 045 48 361, kterou je možné kontaktovat na e-mailové adrese: podpora@atoto.cz (dále jen „Provozovatel“).
 2. Služba slouží jako agregátor nabídek zboží a prodejní platforma pro obchody vybraných obchodníků (dále jen „Prodávající“). Cílem Služby je poskytovat Uživatelům přehledné informace o zboží a jeho cenách (dále jen „Informace“), jakož i Uživatelům umožnit nákup tohoto zboží, a to formou dokončení objednávek zboží (tj. odeslání a platba) od Prodávajících přímo v rámci Služby (dále jen „Atoto objednávka“). Kromě toho Služba nabízí též vlastní způsob dodání zboží (dále jen „Atoto doprava“).
 3. Tyto podmínky Služby upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Provozovatelem Služby a jejími uživateli, kdy uživatelem se rozumí každá osoba, která ke Službě přistupuje nebo ji jakýmkoliv jiným způsobem užívá, s výjimkou Prodávajícího (dále jen „Uživatel“), jakož upravují i vztah mezi Uživateli a Prodávajícími v případě Atoto objednávky (dále jen „Podmínky“). Každý Uživatel je povinen se před užíváním Služby s těmito Podmínkami seznámit. Souhlas s Podmínkami projevuje Uživatel jakýmkoliv užíváním Služby, odesláním Atoto objednávky, případně též při registraci do Služby (odesláním registračního formuláře nebo schválením autorizačního dialogu sociální sítě Facebook) (dále jen „Registrace“). Registrace může být nezbytná pro využití některých funkcí Služby. V případě nesouhlasu s Podmínkami není Uživatel oprávněn Službu užívat.

Informace o zboží

 1. Žádné Informace o zboží a jeho cenách zpřístupněné prostřednictvím Služby nepředstavují návrh na uzavření kupní smlouvyze strany Provozovatele či Prodávajících a jsou výlučně informativního charakteru. Ustanovení § 1732 odst. 2 zákon č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku se tak na tyto Informace neuplatní. Služba však v rámci Atoto objednávky umožňuje odeslání Uživatelova návrhu na uzavření kupní smlouvy s Prodávajícím.
 2. Informace o zboží a jeho cenách zpřístupněné Službou představují automaticky zpracovávaný obsah dodávaný Provozovateli ze strany Prodávajících a Provozovatel tudíž neručí za jejich správnost, úplnost, aktuálnost nebo jinou bezvadnost a nenese žádnou odpovědnost za újmu vzniklou Uživateli užitím těchto informací. Za splnění veškerých právních povinností souvisejících s případným uzavřením kupní smlouvy mezi Uživatelem a Prodávajícím, zejména pak splnění zákonných informačních povinností vůči Uživateli jako spotřebiteli, je odpovědný výhradně Prodávající.
 3. Veškeré Informace o cenách zboží zpřístupňované prostřednictvím Služby představují konečné ceny včetně DPH (pokud je Prodávající plátcem) a veškerých dalších daní a poplatků platné u příslušných Prodávajících, s tím, že tyto ceny nezahrnují náklady na dodání zboží Uživateli.
 4. Služba zprostředkovává pouze Informace o zboží a jeho cenách u vybraných Prodávajících a nepředstavuje tak komplexní srovnání soutěžitelů.

Registrace

 1. Služba je dostupná bez Registrace, a to včetně možnosti odeslání Atoto objednávky. Některé rozšířené funkce Služby mohou být dostupné pouze registrovaným uživatelům.
 2. Registraci do Služby je možné provést s využitím e-mailové adresy nebo prostřednictvím profilu na sociální síti Facebook. Uživatel je oprávněn k registraci jen s využitím vlastní e-mailové adresy nebo prostřednictvím vlastního autentického profilu na sociální síti Facebook, přičemž je povinen uvádět pouze pravdivé a přesné osobní údaje. Údaje poskytnuté při registraci je Uživatel povinen udržovat aktuální.
 3. Uživatel není oprávněn umožnit třetí osobě užívání svého osobního účtu ve Službě, a to zejména sdělením svých přihlašovacích údajů, a je plně odpovědný za veškeré újmy vzniklé v souvislosti s užíváním jeho účtu ve Službě třetí osobou.
 4. Uživatel má možnost kdykoliv požádat o zrušení svého osobního účtu ve Službě, a to písemně na adrese sídla Provozovatele nebo prostřednictvím e-mailové adresy: podpora@atoto.cz .

Atoto objednávka

 1. Služba nabízí tzv. Atoto objednávku tj. dokončení objednávky zboží (odeslání a platbu objednávky) u Prodávajících přímo v rámci Služby, s tím, že jedna Atoto objednávka může zahrnovat i více dílčích objednávek u různých Prodávajících. Prodávající příslušného zboží je vždy identifikován v rozhraní Služby, spolu s uvedením jeho kontaktních údajů a odkazů na obchodní podmínky, případně též podmínky ochrany soukromí. Odeslaná Atoto objednávka resp. dílčí objednávka představuje vůči příslušnému Prodávajícímu návrh Uživatele na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva se uzavírá s každým jednotlivým Prodávajícím samostatně, nicméně veškeré kupní smlouvy z jedné Atoto objednávky vznikají okamžikem doručení potvrzení Atoto objednávky zaslaného Provozovatelem na e-mailovou adresu Uživatele. Provozovatel je Prodávajícími zmocněn k uzavírání kupních smluv. K potvrzení Atoto objednávky jsou přiloženy odkazy na úplné znění obchodních podmínek všech Prodávajících, kterých se objednávka týká, jakož i těchto Podmínek.
 2. Využít Atoto objednávky mohou i neregistrovaní Uživatelé Služby, přičemž jsou povinni uvádět pouze pravdivé a přesné osobní údaje. Pro vyřízení objednávky resp. dílčí objednávky příslušným Prodávajícím a její další správu Uživatelem může být nezbytné, aby byl Uživatel registrován v internetovém obchodě Prodávajícího. Pokud v takovém případě Uživatel registraci v internetovém obchodě Prodávajícího dříve sám neprovedl (s e-mailovou adresou užívanou ve Službě), má se za to, že Uživatel tuto registraci požaduje a registrace tak bude automaticky provedena, pokud daný Prodejce tuto službu podporuje. Přístupové údaje k účtu Uživatele na internetovém obchodě Prodávajícího budou zaslány na e-mailovou adresu Uživatele užívanou ve Službě. Odesláním Atoto objednávky Uživatel vyjadřuje svůj souhlas s těmito Podmínkami, s obchodními podmínkami příslušného Prodávajícího, které jsou přístupné vždy též z rozhraní Služby, jakož i případnou registrací v jeho internetovém obchodě.
 3. Ustanovení těchto Podmínek týkající se vztahu Uživatele a Prodávajícího či související s kupní smlouvou mezi Uživatelem a příslušným Prodávajícím jsou součástí návrhu Uživatele na uzavření kupní smlouvy s Prodávajícím tj. objednávky. V případě uzavření kupní smlouvy se tak tyto Podmínky stanou její nedílnou součástí, a to vedle obchodních podmínek Prodávajícího, které jsou Uživateli přístupné mimo jiné z rozhraní Služby. V případě rozporu mezi ustanoveními obchodních podmínek Prodávajícího a výše uvedenými ustanoveními těchto Podmínek mají přednost ustanovení těchto Podmínek. Tyto Podmínky, jakož i obchodní podmínky Prodávajících jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu s Prodávajícím lze uzavřít v českém jazyce.
 4. Každý Prodávající může stanovit minimální hodnotu dílčí objednávky v rámci Atoto objednávky, jejíž dosažení Uživatelem je podmínkou uzavření kupní smlouvy s příslušným Prodávajícím. Minimální hodnota objednávky je vždy uvedena v rozhraní Služby.
 5. Při vytváření Atoto objednávky je Uživatel informován o dostupných způsobech dodání zboží od příslušného Prodávajícího, jakož i o nákladech na tyto způsoby dodání. Náklady na dodání zboží, zahrnující též cenu balného, nejsou zahrnuty v kupní ceně zboží. V případě, že Prodávající poskytuje dodání zboží zdarma, je taková skutečnost v daném případě výslovně uvedena. Dodání zboží je možné jen na území České republiky, a to vždy v oblasti určené příslušným Prodávajícím. Provozovatel nabízí Uživatelům v některých oblastech též vlastní způsob dodání zboží tzv. Atoto dopravu, jejíž podmínky jsou stanoveny v čl. 6.2. těchto Podmínek.
 6. Před odesláním Atoto objednávky je Uživateli zobrazeno její shrnutí s případným rozpisem dílčích objednávek u jednotlivých Prodávajících, které obsahuje identifikaci Prodávajících, ceny jednotlivého zboží, objednané množství, náklady na dodání, mezisoučty cen pro jednotlivé Prodávající, jakož i celkovou cenu Atoto objednávky. Uživateli je umožněno Atoto objednávku před odesláním kontrolovat a měnit.
 7. Po odeslání Atoto objednávky Uživatelem ji Provozovatel doručí příslušnému Prodávajícímu ke zpracování a Uživateli zašle na e-mailovou adresu registrovanou ve Službě potvrzení Atoto objednávky. Provozovatel je Prodávajícími zmocněn k uzavírání kupních smluv s Uživateli a toto potvrzení tak představuje akceptaci objednávky jménem Prodávajícího. Okamžikem doručení potvrzení Atoto objednávky Uživateli je tak uzavřena kupní smlouva mezi Prodávajícím a Uživatelem.
 8. Na základě uzavřené kupní smlouvy je každý Prodávající povinen zboží, které je dle objednávky předmětem příslušné kupní smlouvy, dodat Uživateli sjednaným způsobem, a to v odpovídajícím množství a jakosti. Uživatel je povinen zaplatit prostřednictvím Provozovatele Prodávajícímu kupní cenu zboží a náklady na dodání a řádně dodané zboží převzít.
 9. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek Prodávajícího a Podmínek Provozovatele je archivována v elektronické podobě a není přístupná.
 10. Za splnění veškerých právních povinností souvisejících s případným uzavřením kupní smlouvy mezi Uživatelem a Prodávajícím, zejména pak splnění zákonných informačních povinností vůči Uživateli jako spotřebiteli, je odpovědný výhradně Prodávající. Provozovatel je Prodávajícím zmocněn, aby za něj informační povinnost plnil zpřístupněním jeho obchodních podmínek a Informací o zboží a cenách zboží Prodávajícího dodaných Provozovateli, a to v rozsahu údajů takto Provozovateli dodaných.
 11. Uživatel souhlasí s využitím komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavíráním kupní smlouvy s Prodávajícím. Náklady, které Uživateli použitím komunikačních prostředků na dálku v této souvislosti vzniknou (internet a telefon), nese Uživatel. Tyto náklady se neliší od základních sazeb.
 12. Provozovatel není v žádném případě Prodávajícím a není tak stranou žádné kupní smlouvy s Uživatelem Služby.

Platba

 1. Provozovatel je Prodávajícími zmocněn, aby pro ně přijímal veškeré platby související s Atoto objednávkou tj. platbu kupní ceny zboží a nákladů na jeho dodání. V případě Atoto objednávky u více Prodávajících Provozovatel vybere celkovou cenu Atoto objednávky, kterou následně rozúčtuje jednotlivým Prodávajícím.
 2. Platby je možné v rámci Atoto objednávky provádět pouze bezhotovostně prostřednictvím platební brány Československé Obchodní Banky a.s., a to platebními kartami Visa, MasterCard, Maestro a Diners Club. Po odeslání Atoto objednávky a jejím potvrzení Provozovatelem je Uživatel přesměrován na platební bránu a je vyzván k zadání údajů o své platební kartě a autorizaci platby ve výši celkové ceny Atoto objednávky. Na užití platební brány se mohou vztahovat zvláštní obchodní podmínky Československé Obchodní Banky a.s. Provozovatel ani Prodávající nenesou žádnou odpovědnost za škodu způsobenou Uživateli v souvislosti s užitím platební brány.
 3. Prodávající vydá Uživateli na základě platby kupní ceny zboží a případných nákladů na dodání doklad o prodeji zboží, v případě plátce DPH též daňový doklad, a zašle jej v elektronické podobě na e-mailovou adresu Uživatele nebo jej přiloží k dodávanému zboží v listinné podobě.
 4. Podle zákona o evidenci tržeb je Prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Účtenka může být v případě pověření Prodávajícím vystavena za Prodávajícího též Provozovatelem.

Dodání

 1. Uživatel může volit z běžných způsobů dodání nabízených Prodávajícím a v závislosti na konkrétním Prodávajícím a zvoleném místě dodání může být Uživateli nabídnuta též možnost dodání prostřednictvím tzv. Atoto dopravy, která představuje zvláštní službu Provozovatele. Na základě volby Uživatele je Prodávající povinen včas předat zboží příslušnému přepravci (včetně Provozovatele v případě Atoto dopravy) k přepravě do sjednaného místa dodání, případně jej do místa dodání sám dodat.
 2. Vzhledem k tomu, že Atoto doprava představuje způsob dodání, který není nabízen Prodávajícím a Uživatel uzavírá smlouvu přímo s Provozovatelem, přechází nebezpečí škody na zboží z Prodávajícího na Uživatele již okamžikem předání zboží přepravci (Provozovateli) s tím, že do okamžiku předání zboží Uživateli odpovídá za škodu na zboží přepravce (Provozovatel). Uživatel též nemůže požadovat vrácení nákladů na dodání v případě odstoupení do 14 dnů podle čl. 10. těchto Podmínek. V případě sjednání Atoto dopravy bude Provozovatelem Uživateli vystaven samostatný daňový doklad znějící na cenu za dodání. Cena za dodání prostřednictvím Atoto dopravy je závislá na celkové ceně zboží zakoupeného Uživatelem a je uvedena v rozhraní Služby. Vzhledem k povaze služby Atoto doprava Uživatel volbou tohoto způsobu dodání výslovně žádá, aby Provozovatel započal s plněním před uplynutím 14 denní lhůty pro odstoupení od smlouvy (jíž se služba sjednává) s tím, že bere na vědomí, že v případě splnění služby již dále nebude mít právo na odstoupení od dané smlouvy, které by mu jinak náleželo.
 3. V případě, že je z důvodů na straně Uživatele dodání zboží realizováno opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo sjednáno, je Uživatel povinen uhradit náklady spojené s opakovaným pokusem o dodání zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem dodání.
 4. Uživatel je povinen neprodleně po převzetí prohlédnout zboží a případné vady bez zbytečného odkladu oznámit Prodávajícímu.

Zboží na váhu

 1. V případě, že si Uživatel u Prodávajícího objedná zboží, jehož výsledná kupní cena se určuje dle hmotnosti, dodá Prodávající toto zboží s nejnižší možnou hmotnostní odchylkou. Kupní cena za takové zboží se hradí formou předem stanovené zálohy, která je o 10% vyšší než odhadovaná (orientační) cena zboží s tím, že výše zálohy představuje maximální cenu zboží. Případný přeplatek bude vrácen Uživateli zpět na bankovní účet spojený s platební kartou, kterou byla provedena platba. To platí i v případě, že si Uživatel objedná určitý počet kusů zboží, jehož cena se určuje dle hmotnosti.

Omezení prodeje zboží

 1. Prodej alkoholu a tabákových výrobků je zakázán osobám mladším 18 let.Objednáním takového zboží Uživatel prohlašuje, že je starší 18 let. Toto zboží bude při dodání předáno pouze Uživateli, který provedl objednávku, a to po ověření, že dosáhl potřebného věku. Za tímto účelem má Prodávající, resp. přepravce provádějící dodání zboží, právo požadovat prokázaní věku a totožnosti, a to předložením platného průkazu totožnosti Uživatelem. V případě, že věk Uživatele či jeho totožnost nebudou dostatečně spolehlivě prokázány, vyhrazuje si Prodávající právo ohledně tohoto zboží odstoupit od kupní smlouvy a Uživateli jej nedodat.

Odstoupení od smlouvy prodávajícím

 1. V případě, že Prodávající nebude schopen z důvodu dočasné nedostupnosti dodat Uživateli požadované zboží včas a nebude sjednán náhradní termín dodání, vyhrazuje si Prodávající právo ohledně takového zboží od kupní smlouvy odstoupit. Uživateli může být v takovém případě Prodávajícím též nabídnuto alternativní zboží bez nutnosti doplatku s tím, že případný přeplatek bude vrácen Uživateli zpět na bankovní účet spojený s platební kartou, kterou byla provedena platba.
 2. Prodávající si dále vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy s Uživatelem též ze závažných objektivních důvodů vzniklých mimo jeho kontrolu, v jejichž důsledku nebude schopen Uživateli zboží dle příslušné kupní smlouvy dodat bez nepřiměřených obtíží (např. z důvodů trvalé nedostupnosti zboží, podstatné změny nákupní ceny zboží apod.) nebo v případě, že byla v rozhraní Služby vinou technické chyby uvedena zcela zjevně chybná Informace o ceně zboží.
 3. Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit též v případě, že Uživatel řádně dodané zboží nepřevezme nebo neposkytuje součinnost nezbytnou k dodání zboží. Vzniklé náklady na dodání nese v takovém případě Uživatel.

Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

 1. Je-li Uživatel spotřebitelem, má právo bez udání důvodu odstoupit od kupní smlouvy s příslušným Prodávajícím, a to ve lhůtě 14 dnů, která běží ode dne převzetí zboží Uživatelem, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy s daným Prodávajícím je dodání více druhů zboží nebo dodání několika částí, běží daná lhůta ode dne převzetí posledního zboží.
 2. Uživatel nemůže ve výše uvedené lhůtě 14 dnů odstoupit bez uvedení důvodu mimo jiné od kupní smlouvy s Prodávajícím týkající se dodání zboží, které bylo upraveno podle přání Uživatele nebo pro jeho osobu, dodání zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, dodání zboží v uzavřeném obalu, které Uživatel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, dodání zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud Uživatel porušil jejich původní obal, a dodání novin, periodik nebo časopisů.
 3. Odstoupení od kupní smlouvy musí vždy směřovat přímo vůči Prodávajícímu, nikoliv Provozovateli, s tím, že může být zasláno písemně na adresu sídla Prodávajícího nebo elektronicky na jeho e-mailovou adresu, které jsou mimo jiné uvedeny též v rozhraní Služby. Uživatel může pro odstoupení od kupní smlouvy s Prodávajícím využít též vzorového formuláře, který si může stáhnout zde: Formulář pro odstoupení .
 4. Dodané zboží, které bylo předmětem kupní smlouvy je Uživatel povinen předat zpět Prodávajícímu nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Náklady na vrácení zboží Prodávajícímu nese Uživatel, a to i v případě, že zboží nemůže být Prodávajícímu vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 5. Prodávající je povinen Uživateli vrátit částku ve výši kupní ceny zboží a nákladů na jeho dodání (kromě Atoto dopravy) nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy Uživatelem, to však pouze za předpokladu, že Uživatel již zboží Prodávajícímu předal zpět nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal. V případě, že Uživatel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží nabízený Prodávajícím, vrátí Prodávající Uživateli pouze náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání. Příslušná částka bude vrácena Uživateli na bankovní účet spojený s platební kartou, kterou byla provedena platba. Vrácení nákladů na dodání nemůže Uživatel požadovat v případě, že zvolil dodání zboží prostřednictvím Atoto dopravy (viz čl. 6.2. těchto Podmínek).

Práva z vadného plnění a záruka za jakosti

 1. Prodávající odpovídá Uživateli za to, že v okamžiku přechodu nebezpečí škody na Uživatele nemá zboží žádné vady.
 2. Práva Uživatele z případného vadného plnění se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, zejména jeho § 2099 až § 2117 a v případě, že je Uživatel spotřebitelem, též § 2165 až § 2174.
 3. V případě, že zboží vykazuje vady, které představují podstatné porušení kupní smlouvy, má Uživatel právo požadovat odstranění vady dodáním nového či chybějícího zboží případně opravou zboží, právo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od kupní smlouvy odstoupit. Neoznámí-li Uživatel Prodávajícímu volbu svého práva včas, má pouze práva uvedená níže pro případ nepodstatného porušení kupní smlouvy. Neoznámí-li Uživatel Prodávajícímu včas vadu zboží, pozbývá právo odstoupit od smlouvy. V případě, že zboží vykazuje pouze vady, které představují nepodstatné porušení kupní smlouvy, má Uživatel právo požadovat odstranění vady, anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
 4. Je-li Uživatel spotřebitelem, může požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká jen součásti daného zboží, může požadovat jen výměnu součásti. Není-li to možné, může Uživatel od kupní smlouvy odstoupit. Požadovat dodání nového zboží nebo výměnu součásti může Uživatel, který je spotřebitelem, i v případě odstranitelné vady, a to pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě může Uživatel též odstoupit od kupní smlouvy.
 5. Je-li Uživatel spotřebitelem a projeví-li se vada na zboží v průběhu 6 měsíců od jeho převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Uživatel, který je spotřebitelem je dále oprávněn uplatnit právo z vady, která se na zboží vyskytne v době 24 měsíců od převzetí zboží, s tím, že toto se neuplatní na vadu zboží, pro kterou byla ujednána nižší cena zboží, opotřebení věci obvyklým užíváním, u použité věci na vadu odpovídající míře opotřebení při převzetí Uživatelem a vyplývá-li to z povahy věci.
 6. V případě, že je na zboží, jeho obalu, v připojeném návodu nebo v reklamě na zboží uvedena doba, po kterou lze věc použít, vztahuje se na toto zboží záruka za jakost dle uvedené doby. Záruka za jakost je též Prodávajícím poskytována, pokud tak Prodávající výslovně stanoví ve svých obchodních podmínkách.

Reklamace

 1. Práva z vadného plnění či záruky za jakost Uživatel uplatňuje u Prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání Prodávajícího, a to s výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určená jiná osoba. Prodávajícím preferovaná adresa pro uplatnění reklamací je uvedena v rozhraní Služby.
 2. Volbu svého práva ve vztahu k vadám zboží je Uživatel povinen oznámit Prodávajícímu současně s oznámením vad zboží nebo bez zbytečného odkladu po něm.
 3. Je-li Uživatel spotřebitelem, je Prodávající nebo jím pověřený pracovník povinen rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí pak být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající nedohodne s Uživatelem na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení kupní smlouvy Prodávajícím.
 4. Za vyřízení veškerých nároků Uživatele z vadného plnění či záruky odpovídá výhradně Prodávající, nikoliv Provozovatel.

Stížnosti

 1. Uživatelé se mohou se svými stížnostmi obracet na Provozovatele na adrese elektronické pošty uvedené v čl.
 2. nebo přímo na příslušného Prodávajícího, a to na adrese elektronické pošty příslušného Prodávajícího uvedené v rozhraní Služby. Informace o vyřízení stížnosti bude vždy zaslána na adresu elektronické pošty Uživatele.
 3. S případnými stížnostmi se Uživatel může obrátit též přímo na orgány státního dozoru v příslušné oblasti. Prodávající jsou oprávněni k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. K vyřizování stížností týkajících se jakosti potravinářských, zemědělských a tabákových výrobků či nekalých obchodních praktik při jejich prodeji je příslušným orgánem dozoru Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

 1. V případě, že dojde mezi Uživatelem jako spotřebitelem a Provozovatelem či Prodávajícím ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, je Uživatel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2 E-mail: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz. Případně Uživatel také může využít platformu pro řešení sporů on-line zřízenou Evropskou komisí, která je dostupná na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

Uživatelský obsah

 1. Služba může umožnit Uživatelům nahrávání uživatelského obsahu v podobě komentářů, recenzí, profilových fotografií apod. (dále jen „Uživatelský obsah“).
 2. V případě, že má Uživatelský obsah povahu autorského díla ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, poskytuje k němu Uživatel Provozovateli jeho nahráním nevýhradní, celosvětovou a bezúplatnou licenci k neomezenému počtu užití veškerými známými způsoby, a to na dobu trvání majetkových práv k autorskému dílu. Provozovatel není povinen tuto licenci využít a je oprávněn ji postoupit třetím osobám nebo práva z ní poskytnout třetím osobám formou podlicence. Uživatel dále nahráním takového Uživatelského obsahu souhlasí s jeho zveřejněním Provozovatelem, jakož i s tím, že Provozovatel je oprávněn tento obsah libovolně upravovat nebo do něj jinak zasahovat a užívat jej pro komerční účely a bez uvedení autorství.
 3. V případě, že Uživatelský obsah zahrnuje písemnosti osobní povahy, podobizny nebo zvukové či obrazové záznamy týkající se osoby Uživatele nebo jeho projevů osobní povahy, uděluje Uživatel nahráním takového obsahu Provozovateli souhlas s jejich užitím v souvislosti se Službou.
 4. Uživatelský obsah nahraný uživatelem nesmí porušovat tyto Podmínky a závazné právní předpisy České republiky, zejména nesmí být v rozporu s dobrými mravy, zasahovat do práv či oprávněných zájmů Provozovatele a třetích osob (zejména Prodávajících), a to včetně práv autorských, práv k ochranným známkám nebo práv na ochranu osobnosti či dobré pověsti právnické osoby, nesmí být pornografický, podněcovat k násilí, mít povahu šikany, vyhrožování, zastrašování, projevů nenávisti či nesnášenlivosti, obsahovat nepravdivé informace či obtěžovat ostatní uživatele.
 5. Provozovatel je oprávněn kdykoliv odstranit ze Služby nebo znepřístupnit bez předchozího upozornění jakýkoliv Uživatelský obsah.
 6. Uživatel nese plnou odpovědnost za veškerý jím nahraný Uživatelský obsah a zavazuje se nahradit veškerou újmu vzniklou Provozovateli v souvislosti s tímto obsahem, pokud jeho nahráním došlo k porušení těchto Podmínek.

Ochrana soukromí a reklama

 1. Zásady ochrany soukromí Služby jsou obsaženy v samostatném dokumentu dostupném na adrese https://atoto.cz/soukromi , který tvoří nedílnou součást těchto Podmínek. Souhlasem s Podmínkami souhlasí Uživatel též s těmito zásadami ochrany soukromí. Na zpracování osobních údajů Uživatele se mohou uplatnit též zásady ochrany soukromí příslušného Prodávajícího, které jsou v takovém případě Uživateli přístupné z rozhraní Služby. Se zásadami soukromí příslušného Prodávajícího Uživatel projevuje souhlas odesláním Atoto objednávky.
 2. Služba může obsahovat odkazy na internetové stránky, reklamu či jiná komerční sdělení třetích stran. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za dostupnost internetových stránek třetích stran, na něž je v rámci Služby odkazováno. Za obsah a správnost údajů uvedených v reklamách či jiných komerčních sděleních je odpovědný výlučně zadavatel reklamy. Reklama na zboží či služby třetích osob zobrazovaná v rámci Služby není nabídkou na uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Uživatelem. ## Závěrečná ustanovení
 3. Uživatel bere na vědomí, že součásti Služby a její obsah mohou být chráněny jako autorská díla ve smyslu § 2 či databáze ve smyslu § 88 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona. Uživatel je oprávněn Službu užívat výhradně prostřednictvím webového rozhraní dostupného na internetové adrese www.atoto.cz nebo mobilní aplikace Služby, a to za účelem běžného užívání zamýšleného Provozovatelem. Službu, jakékoliv její součásti či obsah je zakázáno užívat pro jakékoliv jiné účely bez předchozího souhlasu Provozovatele nebo držitelů příslušných práv.
 4. Uživatel nesmí při užívání Služby používat postupy, softwarové nástroje či skripty, které by mohly mít nepříznivý dopad na provoz Služby, zejména narušovat funkčnost Služby nebo způsobovat její nepřiměřené zatížení. Uživatel též nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla představovat neoprávněný zásah do Služby vzhledem k jejímu účelu a fungování nebo by mohla směřovat proti oprávněným zájmům Provozovatele nebo Prodávajících.
 5. Provozovatel si vyhrazuje právo, že Služba nemusí být nepřetržitě dostupná, a to zejména z důvodu technických závad nebo pravidelné údržby a dále též právo Službu měnit nebo kdykoliv ukončit její poskytování. Provozovatel nenese odpovědnost za jakékoliv újmy způsobené Uživateli nedostupností, změnami nebo ukončením poskytování Služby.
 6. Provozovatel je oprávněn v případě porušení těchto Podmínek či závazných právních předpisů České republiky zablokovat Uživateli přístup ke Službě nebo vymazat jeho osobní účet.
 7. Provozovatel je oprávněn tyto Podmínky kdykoliv v přiměřeném rozsahu jednostranně měnit, a to zejména z důvodu změn Služby nebo změn závazných právních předpisů. Na změnu Podmínek Provozovatel upozorní Uživatele nejméně 14 dní před dnem nabytí účinnosti nových Podmínek, a to prostřednictvím Služby nebo zprávou zaslanou na registrovanou e-mailovou adresu Uživatele. Uživatel je oprávněn předmětné změny Podmínek odmítnout, a to vymazáním osobního účtu ve Službě, případně tím, že nadále nebude ke Službě přistupovat.
 8. Veškeré vztahy mezi Provozovatelem a Uživatelem se řídí těmito Podmínkami a závaznými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
 9. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení těchto Podmínek není dotčena platnost a účinnost ustanovení ostatních.
 10. Platná a účinná verze Podmínek je dostupná na adrese: https://atoto.cz/podminky )
 11. Toto znění Podmínek je platné a účinné od 6.2017.
 12. Provozovatele je možné kontaktovat na e-mailové adrese: podpora@atoto.cz .
800 444 500
KontaktyJak se stát prodejcemObchodní podmínkyOchrana osobních údajůSouhlas se zpracováním os. údajů
v1.9.2
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.